Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Dodatek węglowy wprowadzony ustawą (DZ.U.2022 r., poz.1692) z dnia 5 sierpnia 2022 r. przysługuje osobie w  gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Termin i miejsce składania wniosków

 • Należy złożyć wniosek do 30 listopada 2022 roku w GOPS Kaliska pokój numer 7.
 • Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 roku nie będą rozpatrywane.

Wysokość dodatku węglowego

 • 3 000,00  zł

Ustalanie  dochodu

 • Nie jest wymagane ustalenie dochodu.

Przyznanie i odmowa dodatku
Przyznanie dodatku węglowego zostanie wydane w formie informacji, która następnie zostanie przesłana do wnioskodawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej będzie istniała możliwość odebrania tej informacji w GOPS w Kaliskach w pokoju nr 7.
Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego będzie wymagało wydania decyzji.


Dodatkowe informacje można uzyskać w następujące dni tygodnia:
 poniedziałek, wtorek  w godz. 7:30 – 15:30
 środa w godz. 7:30 – 17:00
czwartek jest dniem pracy wewnętrznej bez obsługi interesantów
piątek w godz. 7:30 – 14:00.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, parter, pokój nr 7 lub pod nr telefonu 58 58 89 201 wew. 543.

 

Druki do pobrania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach przypomina o nowym okresie świadczeniowym 2022/2023 dla zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że składanie wniosków o przyznanie świadczeń może odbywać się w następujących formach:

- od 1 lipca 2022 r. - forma elektroniczna
- od 1 sierpnia 2022 r. – nadal forma elektroniczna oraz możliwość składnia wniosków w formie papierowej

 
ZASIŁEK RODZINNY i SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Wnioski o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2022 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2022 r.
Natomiast wnioski złożone we wrześniu lub październiku 2022 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2022 r., a rozpatrzenie wniosków złożonych w miesiącach: listopadzie i w grudniu 2022 r. nastąpi do 28 lutego 2023 r.

W związku z tym, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2021/2022, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznany do 31 października 2022 r.,  w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które zostały złożone elektronicznie w lipcu 2022 r. lub zostaną złożone  elektronicznie i papierowo w sierpniu 2022 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2022 r.       
Wnioski złożone w miesiącu wrześniu 2022 r. zostaną rozpatrzone do 30 listopada 2022 r.; wnioski złożone w miesiącu październiku 2022 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 grudnia 2022 r.; wnioski złożone w miesiącu listopadzie 2022 r. zostaną rozpatrzone w terminie do 31 stycznia 2023 r,  a rozpatrzenie wniosków złożonych  w miesiącach: grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. nastąpi do 28 lutego 2023 r.

W związku z tym, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2021/2022, świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznane do 30 września 2022 r., w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczeń, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby z terenu Gminy Kaliska.

Zakres sprawowanej opieki:

 1. Ochrona praw osoby ubezwłasnowolnionej.
 2. Zabezpieczenie dobra i interesów społecznych.
 3. Sprawowanie pieczy nad ubezwłasnowolnionych.
 4. Dokonywanie zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego.
 5. Reprezentowanie osoby ubezwłasnowolnionej względem osób trzecich.
 6. Podejmowanie działań na rzecz godnego życia osoby ubezwłasnowolnionej.

Osoby zainteresowane propozycją proszone są o przybycie do siedziby GOPS Kaliska,
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska lub kontakt telefoniczny z Kierownikiem Ośrodka
pod nr 585889201 wew. 545.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni osobę do pracy przy specjalistycznych usługach opiekuńczych.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Wymagania niezbędne:

 1. kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. udokumentowany półroczny staż pracy z osobami niepełnosprawnymi

Zakres obowiązków: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi 
i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przybycie do siedziby GOPS Kaliska,
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska lub kontakt telefoniczny z Kierownikiem Ośrodka
pod nr 585889201 wew. 545

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie