Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r.  przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Termin składania wniosków

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku.
Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 roku nie będą rozpatrywane.

 

Wysokość dodatku

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wyniesie rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Ustalanie  dochodu
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 roku- w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do 31 lipca 2022 r.;
 • w 2021 roku – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 r.

 

Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Przyznanie i odmowa dodatku
Przyznanie dodatku osłonowego zostanie wydane w formie informacji, która następnie zostanie przesłana do wnioskodawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej będzie istniała możliwość odebrania tej informacji w GOPS w Kaliskach w pokoju nr 7.
Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego będzie wymagało wydania decyzji.


Dodatkowe informacje można uzyskać w następujące dni tygodnia:
w poniedziałek i we wtorek  w godz. 7:30 – 15:30
w środę w godz. 7:30 – 17:00
czwartek jest dniem pracy wewnętrznej bez obsługi interesantów
w piątek w godz. 7:30 – 14:00.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, parter, pokój nr 7 lub pod nr telefonu 58 58 89 201 wew. 543.

 

Druki do pobrania:

 

 

bip

epuap

Klub Seniora w Piecach

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie