Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają  prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Dodatek energetyczny będzie przyznawany w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. M.P z 2019 r. , poz. 402 - wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,37 zł  miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,80 zł miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w  Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej, pok. Nr 7 .

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje :  ( art.2)

1)najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2)osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze  prawo do lokalu mieszkalnego,

3)osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich  własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.

4)innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5)osobom zajmującym lokal  mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w  tytułów .

Zgodnie z art.3 .1 Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których  mowa w art.2 ust. 1, jeżeli w okresie  3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni m-czny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie

 • jednoosobowym – 40 %
 • wieloosobowym – 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. ( na dzień dzisiejszy tj. 5.167,47 zł )

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy oświadczeniach rodzinnych.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz
innych osób: a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27,
art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn.
zm.1)), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek
dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne
niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na
ubezpieczenie zdrowotne, b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych:
– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166 i 2200.

– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby  wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),
– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
– alimenty na rzecz dzieci,
– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655, 1818, 2020 i 2070.
– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła
i senatora,
– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),
– świadczenie rodzicielskie,
– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca,
– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje , na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty .(art.7)

Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust.1 , dokumenty albo oświadczenie o  wielkości powierzchni użytkowej , w tym łącznej  powierzchni pokoi i kuchni , oraz o wyposażeniu technicznym  domu.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się , jeżeli  jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.( tj.25,84 zł )                                      

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa w ust. 3-6 przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek w wysokości (art.6 ust.1)

1)15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,

2)12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2- 4 osobowym,

3)10 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 -osobowym i większym.

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem , nie może przekraczać 70% wydatków mieszkaniowych przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli  powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni .(art.6 ust.10)

Z dniem 1.01.2004 r. Wypłata dodatków mieszkaniowych stała się zadaniem własnym gminy, jednocześnie ustawodawca umożliwił Radzie Gminy , aby w drodze uchwały mogła obniżyć wskaźniki procentowe do 20 pkt proc. dla obliczania dodatków mieszkaniowych .

W związku z powyższym Rada Gminy Uchwałą Nr XII/82/04  z dnia 04.02.2004  obniżyła wskaźniki  procentowe z 70% na 50%  DLA OBLICZANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny/dom jednorodzinny/,zwana dalej „normatywną powierzchnią” , w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • dla 1 osoby- 35 m2 + 30 % tj. - 45,5 m2 + 50 % tj. - 52,5 m2
 • dla 2 osób - 40 m2 + 30 % tj. - 52,0 m2 + 50 % tj. - 60,0 m2
 • dla 3 osób-  45 m2 + 30 % tj. - 58,5 m2 + 50 % tj. - 67,5 m2
 • dla 4 osób - 55 m2 + 30 % tj. - 71,5 m2 + 50 % tj. - 82,5 m2
 • dla 5 osób - 65 m2 + 30 % tj. - 84,5 m2 + 50 % tj. - 97,5 m2
 • dla 6 osób - 70 m2 + 30 % tj. - 91,0 m2 + 50 % tj. - 105,0 m2

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osó dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku  lub osoba niepełnosprawna , jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy  powinna złożyć w Urzędzie właściwej gminy:

1)wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z dokumentami.

2)Deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego

3)Oświadczenie o stanie majątkowym

3)Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej ,w tym łącznej  powierzchni pokoi i kuchni oraz o  wyposażeniu  technicznym domu , a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków .

 

 

 

 

bip

epuap

Klub Seniora w Piecach

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie