Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Informacje dotyczące przystąpienia do programu dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach tel. 585889201 lub osobiście w siedzibie ośrodka.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym przysługuje refundacja podatku VAT gdy:

 • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisanymi lub zgłoszonymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub  zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty
  • 2 100,00 zł ( w gospodarstwie domowym jednoosobowym) lub
  • 1 500,00 zł na osobę (w gospodarstwie domowym wieloosobowym).

 

Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Refundacja podatku VAT przysługuje w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Wniosek o refundacje podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym składa się nie później do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Wnioski o refundacje podatku VAT  składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

 

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych dla danego gospodarstwa domowego obejmującą okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.,
 • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.

 

Jak złożyć wniosek o refundację podatku VAT?

Wnioski o refundację podatku VAT można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • osobiście w tutejszym Ośrodku,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

 

Do końca kwietnia 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach lub internetowo.

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – po jego opublikowaniu będzie możliwe składania wniosków do naszego Ośrodka.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022 r.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

 • 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (dotyczy gospodarstw domowych, które opalają dom węglem) w 2024 roku będzie wynosił:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

bip

epuap

Klub Seniora w Piecach

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie