Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gopskaliska.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gopskaliska.pl

Strona gopskaliska.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • 1.1.1 Informacja nietekstowa,
 • 1.3.1 Informacje i jej związki,
 • 1.3.2 Zrozumiała kolejność,
 • 2.4.1 Bezpośredni dostęp,

Ponad to część zamieszczonych informacji w postaci załączników jest publikowana w formie PDF, JPG w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania lub formy w jakiej zostały przekazane przez podmioty zewnętrzne celem publikacji.
Niektóre grafiki oraz linki mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Strona została zaprojektowana z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła na poziomie 4,5:1.
Strona internetowa pozostaje czytelna i funkcjonalna po podwojeniu rozmiaru tekstu.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:
    1) pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
    2) zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
    3) zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
    1) podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
    2) możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
    3) mapa strony.

Niniejsze oświadczenie sporządzono: 30 marca 2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot.

Data pierwszej publikacji strony to 9 lipca 2012 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 31.03.2020 roku.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kaliskach , ul. Nowowiejska 2 , 83-260 Kaliska.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy wejściu do Urzędu znajduje się parking z miejscem dla niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego referatu - stanowiska pracy.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Dostosowanie korytarzy
  Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, a także znajdują się na jednym poziomie. Dla chcących załatwić sprawę w części niedostępnej dla osób poruszających się na wózkach części budynku należąca do Gminy Kaliska , pracownik Urzędu prowadzi obsługę klienta niepełnosprawnego w części dla niego dostępnej. Na drzwiach znajdują się numery pokoi na wysokości 1,65cm.
 • Dostosowanie schodów
  Przy schodach wejściowych dostępny jest wjazd dla wózków. Z obu stron znajdują się poręcze , a powierzchnia wjazdowa składa się z płyt żebrowatych. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek na wysokości oczu osoby na wózku.
 • Dostosowanie toalet
  Przy holu przy wyjściu do urzędu znajdują się dwie toalety, jedna z nich jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Dostosowanie wind
  Brak wind.
 • Dostępność pochylni.
  Brak pochylni.
 • Dostępność platform
  Brak platform.
 • Dostępność informacyjna
  Przy wejściu do holu z lewej strony znajduje się tablica informacyjna przedstawiająca poszczególne działy GOPS kaliska jak i numery pokoi, w których przyjmowani są petenci.
 • Dostępność informacji głosowych
  Brak.
 • Możliwość ewakuacji
  W sytuacji zagrożenia znajduje się drugie wyjście ewakuacyjne oznaczone sygnalizacją świetlną.
 • Dostępność pętli indukcyjnych
  Brak.
 • Dostosowanie parkingów
  Wyznaczono jedno miejsce dla os. niepełnosprawnych na  parkingu przed budynkiem.
 • Prawo wstępu z psem asystującym
  Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Dostępność tłumacza języka migowego
  Brak.

 

 

W oparciu o Zarządzenie Nr 4/2010 Kierownika GOPS Kaliska z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ustalenia terminów wypłat świadczeń realizowanych przez GOPS w Kaliskach ustalono następujące terminy wypłat świadczeń:

 

Pomoc społeczna

 • zasiłki stałe - 20 każdego miesiąca
 • pozostała pomoc - 28 każdego miesiąca

Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, za dzień wypłaty przyjmuje się najbliższy wcześniejszy dzień roboczy.

 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

 • do 10 każdego miesiąca z góry  z wyjątkiem miesiąca stycznia , kiedy wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, za dzień wypłaty przyjmuje się najbliższy wcześniejszy dzień roboczy.

 

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny

 • do 28 każdego miesiąca

Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, za dzień wypłaty przyjmuje się najbliższy wcześniejszy dzień roboczy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach

ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
woj. pomorskie, powiat Starogard Gdański

NIP 5922169810  REGON 220262876

Tel. 58 5889201
Fax. 58 5889206
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny urzędowania
poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30-15.30
środa od 7.30-17.00
piątek od 7.30-14.00

Kierownik przyjmuje wszelkie skargi i wnioski :
od poniedziałku do piątku
w godzinach urzędowania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach

 

 

 

Struktura organizacyjna

Kierownik GOPS - Sylwia Drewczyńska
główna księgowa - Kamila Schmidt

starszy specjalista pracy socjalnej - Dorota Pryba
starszy specjalista pracy socjalnej, dodatki mieszkaniowe - Dorota Hartuna
pracownik socjalny - Anna Staniszewska

administrator ds. świadczeń rodzinnych  – Magdalena Szczubełek
administrator ds. funduszu alimentacyjnego, stypendium - Anna Moczadło
 
asystent rodziny – Monika Smuczynska

administrator ds. kadr i plac , inspektor ochrony danych osobowych - Karolina Cherek

Kierownik Klubu Seniora - Monika Szmaglińska

 

bip

epuap

Klub Seniora w Piecach

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie